Privacy beleid

Privacy beleid

Privacy

 

Algemeen

Wij verhuren en beheren woningen in Groningen. Als u een woning wilt huren, ontkomen we er niet aan om persoonsgegevens van u te verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Gout beheer. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan. En waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin.

De wet

Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens hebben wij te maken met de volgende wet- en regelgeving:

 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  Hierin zijn de belangrijkste regels vastgelegd voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op handhaving van deze wet. Sinds 1 januari 2016 bestaat er ook een verplichting om datalekken te melden.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Dit is de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens, die op 25 mei 2018 is ingegaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Daarnaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld het Burger Service Nummer (BSN), gezondheids- of medische gegevens en de gegevens van kinderen.

Gronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wettelijk is het toegestaan om persoonsgegevens te verwerken als dat gebeurt op grond van een van de redenen:

 • De gegevensverwerking is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij betrokkene partij is of wenst te worden (nodig voor de huurovereenkomst).
 • De gegevensverwerking is nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.  Bijvoorbeeld de inkomenstoets en de controle van het BSN om de identiteit vast te stellen.
 • De gegevensverwerking is nodig vanwege gerechtvaardigde belangen van Gout beheer. Of van de met haar verbonden instellingen, ondernemingen of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Dat gebeurt niet wanneer het belang of de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder weegt. Denk in het bijzonder aan het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • De betrokkene heeft voor de verwerking uitdrukkelijk toestemming verleend.
 • Een calamiteit (zaak van leven of dood) maakt verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk.

Verwerken van persoonsgegevens

Onder het verwerken van persoonsgegevens verstaat de wet: het verzamelen, opslaan, inzien, delen, koppelen, gebruiken, wijzigen, verwijderen enzovoort; kortom, alles wat we doen met persoonsgegevens. Volgens de wet moeten we zo min mogelijk persoonsgegevens verwerken (dataminimalisatie)

Privacy

Gout beheer neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacy beleid. Huurt u een woning van ons? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Gegevens die wij van u nodig hebben zijn bijvoorbeeld: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over uw inkomen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Alle persoonsgegevens verwerken wij voor de huur. Deze zijn met uw (uitdrukkelijke) toestemming verkregen.
 • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Wij houden ons strikt aan de wet. Het gaat hierbij om de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En daarnaast om andere toepasselijke wetgeving over de verwerking van persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Gout beheer verwelkomt (relevante) opmerkingen en commentaar op de informatie op onze website. Wij beschikken over een functionaris gegevensbescherming. Deze is onder andere belast met het interne toezicht op ons privacy beleid. Ook handelt de functionaris gegevensbescherming vragen en klachten af van mensen binnen en buiten onze organisatie over de verwerking van privacygegevens.

Uw opmerkingen of vragen daarover stuurt u aan de functionaris gegevensbescherming, per e-mail naar verhuur@goutbeheer.nl of per brief naar:

Gout beheer
functionaris gegevensbescherming
Skagerrak 22-19
9723 JR Groningen

 

Ik ga een woning huren

Als u een woning van ons gaat huren, welke persoonsgegevens hebben wij dan van u nodig?

 • uw naam, huidige adres, (straat, huisnummer, postcode en woonplaats), telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw betalingsgegevens (bankrekeningnummer);
 • gegevens van uw inkomen om er zeker van te zijn dat u onze woning kunt huren/betalen
 • een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder;
 • gegevens die noodzakelijk zijn om uw identiteit vast te stellen, zoals uw paspoort of rijbewijs
 • gegevens van uw medehuurders of medebewoners/familieleden.
 • Eventueel een garantstelling van ouders als blijkt dat uw inkomen niet hoog genoeg is.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor:

 • verhuren, beheren en onderhouden van verhuurbare eenheden, waaronder woon- en bedrijfsruimten, wooncomplexen, kamers en parkeergarages en – plaatsen;
 • uitvoeren van de woonruimteverdeling;
 • afsluiten van een huurovereenkomst;
 • innen van de huur en overige betalingen, inclusief het uit handen geven van deze vorderingen aan de deurwaarder en het voorkomen van uit huiszettingen;
 • onderhoud en reparaties (laten) uitvoeren;
 • zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
 • aanpak van woonfraude en overlast;
 • meldingen aan zorg verlenende instanties;
 • afhandelen van geschillen en klachten;
 • communicatie met onze huurders over al deze bovenstaande punten;
 • (woning)marktonderzoek;
 • onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening;
 • intern beheer van de organisatie (bijvoorbeeld managementinformatie);
 • uitvoeren van betalingen aan derden (bv aannemers);
 • uitvoeren van terugbetalingen aan huurders (bv servicekosten);
 • berekening van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen (bijv. controle inkomen);

Gegevens aan derden

Wij verstrekken alleen uw gegevens aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld voor de werkzaamheden genoemd onder ‘Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?’. Of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de deze werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een loodgieter, reparateur of aannemer. Wij verstrekken in dat geval alleen uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat een afspraak met u gemaakt kan worden.

Als een andere partij werk voor Gout beheer verricht moet deze partij zich contractueel hebben verplicht om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Verwerkingsovereenkomst

Als het om meer persoonsgegevens gaat dan alleen uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres, zal zo’n derde partij met ons een aparte ‘verwerkersovereenkomst’ getekend moeten hebben. Daarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen. Ook staat erin dat ze deze mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.

Verstrekken van gegevens aan bevoegde autoriteiten

Verder kunnen andere overheidsinstanties of instellingen met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen. Gout beheer is dan op grond van de wet verplicht om uw persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het delen van gegevens bij een strafrechtelijk onderzoek. Maar ook aan de bewindvoerder die door de rechtbank is benoemd als vertegenwoordiger van de huurder.

In alle andere gevallen dan hierboven beschreven vragen wij eerst uw toestemming.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons beschermd. Dit doen wij met technische en organisatorische maatregelen om verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens controleren wij. Wanneer nodig passen we dit aan de nieuwste stand van de techniek aan. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Daarbij worden in elk geval de wettelijke minimum bewaartermijnen in acht genomen. Zodra deze persoonsgegevens niet meer nodig zijn vernietigen we deze. Of we bewaren ze op een zodanige manier, dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon. Dit doen we alleen voor statistisch of trend onderzoek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier is een aantal uitzonderingen op. Zoals onze plicht om sommige gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.
 • Het recht op beperking van de verwerking: dit recht heeft u als:
  • gegevens niet kloppen;
  • de verwerking onrechtmatig is;
  • de gegevens niet meer nodig zijn;
  • als u bezwaar heeft gemaakt.
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken. Hierna volgt een belangenafweging volgen.

Wij lichten de belangrijkste rechten die u heeft hieronder kort toe.

Geen inzage

De navolgende gegevens worden niet door Gout beheer aan de huurder overlegd:

 • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik.
 • Persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht over een huurder die is ingediend door de buurman.
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt bij de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 43 Wbp.

Verzoeken tot correctie en verwijdering

Correctie van persoonsgegevens kan alleen als de gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook als de gegevens overbodig zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld kunnen we deze aanpassen of verwijderen. Dat geldt natuurlijk ook wanneer de gegevens in strijd met de wet zijn verwerkt. Is het correctieverzoek terecht? Dan voeren wij de wijzigingen zo snel mogelijk door. Wij geven de wijziging ook aan derden door aan wie deze gegevens in het verleden zijn verstrekt. Tenzij deze kennisgeving niet meer van toepassing is, onmogelijk is of onevenredige inspanning kost. Verwijdering doen we dan zo spoedig mogelijk.

Recht van verzet

In bij de wet geregelde gevallen (bij persoonlijke bijzondere omstandigheden), kan een huurder verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Zo’n verzoek kan via e-mail of schriftelijk en met motivatie ingediend worden bij Gout beheer. Gout beheer beslist binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Als het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigd Gout beheer per direct de verwerking. Gout beheer is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens door Gout beheer wettelijk verplicht is.

Identificeren

Voordat een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet in behandeling wordt genomen moet de huurder zich eerst identificeren. Huurders kunnen dit doen door langs te komen op afspraak en een ID kaart of paspoort (het origineel!) te tonen. Het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet wordt binnen vier weken beantwoord.

Aanvraagformulier

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten of heeft u een vraag? Dan kunt u ons e-mailen, verhuur@goutbeheer.nl en aan ons toezenden. Wilt u meer achtergrondinformatie? Ga dan naar de website van de autoriteit persoonsgegevens.